Austria

SAM 1550 SAM 1551 SAM 1553 SAM 1554 SAM 1556
SAM 1557 SAM 1559 SAM 1560 SAM 1561 SAM 1563
SAM 1564 SAM 1565 SAM 1567 SAM 1568 SAM 1569
SAM 1570 SAM 1571 SAM 1572 SAM 1573 SAM 1574
SAM 1575 SAM 1576 SAM 1580 SAM 1581 SAM 1582
SAM 1585 SAM 1587 SAM 1590 SAM 1592 SAM 1594
SAM 1596 SAM 1598 SAM 1599 SAM 1600 SAM 1601
SAM 1603 SAM 1610 SAM 1611 SAM 1612 SAM 1613
SAM 1614 SAM 1615 SAM 1616 SAM 1618 SAM 1619
SAM 1620 SAM 1621 SAM 1623 SAM 1624 SAM 1625
SAM 1633 SAM 1635 SAM 1636 SAM 1637 SAM 1638
SAM 1640 SAM 1642 SAM 1643 SAM 1654 SAM 1655
SAM 1659 SAM 1660 SAM 1661 SAM 1666 SAM 1667
SAM 1668 SAM 1669 SAM 1670 SAM 1671 SAM 1672
SAM 1673 SAM 1674 SAM 1677 SAM 1682 SAM 1688
SAM 1693 SAM 1694 SAM 1695 SAM 1696 SAM 1697
SAM 1698 SAM 1700 SAM 1707 SAM 1708 SAM 1709
SAM 1710 SAM 1711 SAM 1712 SAM 1713 SAM 1714
SAM 1715 SAM 1716 SAM 1719 SAM 1720 SAM 1721
SAM 1722 SAM 1723 SAM 1726 SAM 1728 SAM 1731
SAM 1735 SAM 1736 SAM 1737 SAM 1739 SAM 1743
SAM 1744 SAM 1745 SAM 1746 SAM 1747 SAM 1749
SAM 1750 SAM 1751 SAM 1752 SAM 1754 SAM 1757
SAM 1761 SAM 1766 SAM 1768 SAM 1769 SAM 1770
SAM 1771 SAM 1772 SAM 1775 SAM 1776 SAM 1781
SAM 1782 SAM 1783 SAM 1784 SAM 1790 SAM 1792
SAM 1793 SAM 1794 SAM 1795 SAM 1796 SAM 1797
SAM 1799 SAM 1801 SAM 1802 SAM 1805 SAM 1806
SAM 1808 SAM 1810 SAM 1811 SAM 1812 SAM 1814
SAM 1815 SAM 1816 SAM 1831 SAM 1832 SAM 1834
SAM 1835 SAM 1836 SAM 1838 SAM 1840 SAM 1841
SAM 1845 SAM 1850 SAM 1851 SAM 1852 SAM 1853
SAM 1856 SAM 1859 SAM 1860 SAM 1861 SAM 1862
SAM 1864 SAM 1865 SAM 1866 SAM 1868 SAM 1869
SAM 1870 SAM 1871 SAM 1873 SAM 1874 SAM 1876
SAM 1877 SAM 1878 SAM 1880 SAM 1881 SAM 1882
SAM 1889 SAM 1894 SAM 1896 SAM 1901 SAM 1903
SAM 1907 SAM 1910 SAM 1911 SAM 1913 SAM 1914
SAM 1916 SAM 1917 SAM 1924 SAM 1925 SAM 1927
SAM 1929 SAM 1931 SAM 1932 SAM 1936 SAM 1937
SAM 1938 SAM 1939 SAM 1941 SAM 1947 SAM 1949
SAM 1950 SAM 1951 SAM 1952 SAM 1953 SAM 1957
SAM 1958 SAM 1964 SAM 1965 SAM 1966 SAM 1967
SAM 1968 SAM 1971 SAM 1981 SAM 1982 SAM 1984
SAM 1985 SAM 1987 SAM 1988 SAM 1989 SAM 1991
SAM 1995 SAM 1998 SAM 2007