Ungarn

SAM 2036 SAM 2037 SAM 2038 SAM 2040 SAM 2041
SAM 2044 SAM 2045 SAM 2046 SAM 2047 SAM 2049
SAM 2051 SAM 2052 SAM 2053 SAM 2054 SAM 2055
SAM 2056 SAM 2057 SAM 2062 SAM 2063 SAM 2064
SAM 2065 SAM 2067 SAM 2070 SAM 2071 SAM 2073
SAM 2075 SAM 2077 SAM 2080 SAM 2081 SAM 2082
SAM 2084 SAM 2085 SAM 2086 SAM 2087 SAM 2089
SAM 2090 SAM 2091 SAM 2092 SAM 2093 SAM 2094
SAM 2095 SAM 2096 SAM 2097 SAM 2098 SAM 2100
SAM 2103 SAM 2104 SAM 2107 SAM 2108 SAM 2109
SAM 2110 SAM 2111 SAM 2112 SAM 2113 SAM 2114
SAM 2115 SAM 2116 SAM 2117 SAM 2118 SAM 2119
SAM 2120 SAM 2121 SAM 2122 SAM 2125 SAM 2126
SAM 2127 SAM 2129 SAM 2130 SAM 2131 SAM 2133
SAM 2134 SAM 2136 SAM 2137 SAM 2138 SAM 2139
SAM 2143 SAM 2146 SAM 2147 SAM 2148 SAM 2150
SAM 2153 SAM 2154 SAM 2155 SAM 2156 SAM 2157
SAM 2158 SAM 2159 SAM 2160 SAM 2161 SAM 2162
SAM 2163 SAM 2164 SAM 2167 SAM 2168 SAM 2169
SAM 2170 SAM 2171